BLACKBOX

BLACKBOX

De horeca blackbox

“zwarte doos van de horecasector”

De fiscale module CleanCash SC-B, ook wel de “zwarte doos van de horecasector” genoemd, is de nieuwe controlemodule die verplicht wordt voor alle horecazaken. Deze Belgische wet heeft de bedoeling om oneerlijke concurrentie te bestrijden en de sociale zekerheid en de tewerkstelling te verbeteren.

Vraag direct meer informatie aan.

Iedere horeca-onderneming die meer dan 10% van zijn omzet haalt uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, is verplicht zich bij de FOD Financiën te registreren.

Een geregistreerd-kassasysteem bestaat uit

 • Een kassasysteem
 • Een controlemodule (black box)
 • Een gepersonaliseerde kaart, de Vat Signing Card (VSC) of gewoon de ‘smartcard’.

Alle onderdelen van het geregistreerde-kassasysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule (black box) en de controlemodule werkt niet zonder VAT Signing Card.

Bekijk de folder die door de Belgische overheid online beschikbaar is gesteld
STAPPENPLAN VOOR DE BLACKBOX
Onderzoek of u verplicht bent een geregistreerde kassa met blackbox te gebruiken. Concreet: bereken of u de 10% grens bereikt of niet.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gebruik de gPs-toolkit om een financiële foto van uw zaak te maken. Concreet: bereken wat voor u de concrete gevolgen kunnen zijn van de invoering van de geregistreerde kassa met black box. De gPs toolkit biedt u een spiegel op uw onderneming.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Win indien nodig advies in om de gevolgen van de invoering van de geregistreerde kassa met black box in uw zaak zoveel mogelijk op te vangen en uw volledige bedrijfsvoering te optimaliseren. Concreet: pas de fiscale en sociale tips toe die u terugvindt op www.horecakassasysteem.be, maak gebruik van de opleidingen die u op deze site worden voorgesteld en vraag individueel advies aan uw boekhouder en uw sociaal secretariaat.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

U moet zich als toekomstig kassagebruiker zelf kenbaar maken bij de FOD Financiën. Diegenen die zich niet tijdig kenbaar maken, zullen door de FOD Financiën bezocht worden. registreren kan u via www.geregistreerdkassasysteem.be, doorklikken in de rechterkolom op ‘registratiemodule gks voor horeca-uitbaters’. Om toegang te krijgen tot de registratiemodule, moet u over de rol van wettelijk vertegenwoordiger beschikken van uw onderneming. Om niet in de problemen te komen bij registratie, raadt FOD Financiën u aan na te gaan of uw gegevens in de kBO kloppen. Om u te kunnen registreren, moeten al uw vestigingen juist geregistreerd zijn in de kBO én moet u in de kBO gekend zijn als vertegenwoordiger van uw onderneming. ervaring van de FOD Financiën leert dat dit bij velen onder u een probleem is. Het neemt enige tijd in beslag om de correcte gegevens door te geven aan de kBO én deze gepubliceerd te krijgen. Pas dan kan u zich registreren voor het gks. meer informatie hierover vindt u op de website van Financiën via www.geregistreerdkassasysteem.be.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Na registratie, contacteer een kassaverdeler en bestel een gecertificeerde geregistreerde kassa met black box (of laat uw huidige kassa updaten tot een gecertificeerde geregistreerde kassa met black box, indien mogelijk) Concreet: bekom van uw kassaverdeler de productienummers van zowel het door u gekochte kassasysteem als de door u gekochte black box. De lijst met geregistreerde kassa’s en blackboxen vindt u op www.geregistreerdkassasysteem.be
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vraag uw Vat signing card(s) aan. Concreet: contacteer de FOD Financiën voor de nodige Vat signing card(s) voor in uw black box(en). De Vat signing cards zijn noodzakelijk om het ganse kassasysteem in werking te doen treden. Het aanvragen van een Vat signing card is de allerlaatste stap van uw registratieproces, en is pas mogelijk nadat uw leverancier effectief een kassa en black box in uw zaak plaatste, zodat u de geleverde serienummers kunt vergelijken met deze die u in de registratiemodule door uw leverancier werden toegewezen; u de levering als correct accepteerde in de registratiemodule; u in de registratiemodule de kassa en de black box aan elkaar koppelde.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bestel btw-bonnetjes bij een erkende drukker. Concreet: zorg dat u over een voldoende voorraad btw-bonnetjes beschikt voor het geval de geregistreerde kassa en/of de black box technische problemen zouden ondervinden. Deze btw-bonnetjes moet u dus hebben ten laatste vanaf het moment dat de geregistreerde kassa met black box in uw zaak geïnstalleerd is. De lijst van erkende drukkers kan u terugvinden op de website www.horecakassasysteem.be.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vanaf de datum dat de geregistreerde kassa met black box geleverd en geïnstalleerd is in uw zaak, moet u alle handelingen op deze kassa intikken en aan elke klant een kasticket uitreiken.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Algemene regel

In januari 2015 maakt elke horeca uitbater de berekening voor het voorbije kalenderjaar 2014.
Op 1 januari van elk daaropvolgend jaar, maakt elke horeca uitbater die beoogd wordt door de black box-reglementering en die nog geen kassa met black box gebruikt omdat het tot op heden na toepassing van de 10%-regel niet verplicht was, de berekening voor het voorbije kalenderjaar.
Deze berekeningen kunnen worden toegepast op de ‘bestaande ondernemer’, ‘overnemer’, ‘starter’ en de ‘ondernemer met meerdere inrichtingen’.

Opmerking: Onderscheid tussen leveringen van goederen en diensten. De handeling die enkel bestaat uit de levering van spijzen en/of dranken, met of zonder voorafgaande bereiding, die ter plaatse worden bezorgd of “om mee nemen”, zonder enige bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken, wordt niet aangemerkt als restaurant- of cateringdienst. (Bijvoorbeeld de meeneemmaaltijden verkocht in een restaurant, de maaltijden door de traiteur afgeleverd bij de klant, zonder bijkomende diensten.) Deze leveringen moeten niet opgenomen worden in de omzet van de restaurant- en cateringdiensten (teller van de breuk) maar wel in de totale omzet gerealiseerd door horeca-activiteiten (noemer van de breuk) voor de berekening van de 10 percent regel. maaltijden die ter plaatse worden genuttigd, worden ook beschouwd als leveringen van goederen (in plaats van restaurantdiensten) indien de volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

 1. De verstrekte spijzen en dranken kunnen uitsluitend worden genuttigd in open lucht, al dan niet onder een luifel, uitklapbaar dak of andere bescherming tegen de regen (de inrichting is met andere woorden niet voorzien van een gesloten verbruiksruimte).
 2. De verkochte spijzen en dranken zijn standaardproducten en bereidingen voor de uitgeoefende activiteit. De bereiding gebeurt voortdurend of op regelmatige basis.
 3. De dranken en spijzen worden enkel aangeboden in een voor éénmalig gebruik bestemde houder of verpakking van papier, karton of kunststof. Ook het bestek is voor éénmalig gebruik bedoeld.
 4. er is geen bediening aan tafel.

Wanneer een inrichting zowel beschikt over een gesloten ruimte ingericht voor het verbruik ter plaatse alsook over verbruiksinfrastructuur in open lucht, vormen alle ter plaatse verbruikte spijzen en dranken het voorwerp van een restaurantdienst, ongeacht of ze binnen of buiten worden geconsumeerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bestaande ondernemer

Het voorgaande kalenderjaar geldt als referentieperiode. U dient uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de referentieperiode uw inrichting te registreren als zijnde verplicht een geregistreerd kassasysteem met black box te gebruiken. Uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de referentieperiode dient u een geregistreerd kassasysteem met black box in gebruik te nemen.
Voorbeeld: Op 1 januari 2016 past u de 10%-regel toe op de gegevens van het kalenderjaar 2015. indien u de 10% bereikt, moet u zich ten laatste op 29 februari 2016 registreren. U moet het gks uiterlijk 31 maart 2016 in gebruik nemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Overnemer

De laatste 12 maanden gerealiseerd door de overdrager geldt als eerste referentieperiode, vervolgens het resterende gedeelte van het kalenderjaar waarin de overname plaatsvindt (tenzij de overname gebeurt tijdens het vierde kwartaal van een kalenderjaar) en tenslotte ieder daaropvolgend kalenderjaar (indien de overname gebeurt tijdens het vierde kwartaal van een kalenderjaar wordt voor de tweede referentieperiode het resterende gedeelte van dit kalenderjaar samengevoegd met het daaropvolgende kalenderjaar).

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Starter

De rest van het kalenderjaar waarin de activiteit wordt opgestart (tenzij de aanvang van activiteit zich situeert tijdens het laatste kwartaal van een kalenderjaar) geldt als eerste referentieperiode -waarbij het percentage door de starter moet geraamd worden (U kunt zich daarvoor baseren op een realistisch businessplan. Houd er rekening mee dat de administratie bij controle ten allen tijde de nodige rechtzettingen kan doen.) – en vervolgens ieder daaropvolgend kalenderjaar (als de activiteit wordt aangevangen tijdens het laatste kwartaal van een kalenderjaar wordt voor de eerste referentieperiode het resterende gedeelte van dit kalenderjaar samengevoegd met het daaropvolgende kalenderjaar).
Voorbeeld 1: ik start een horecazaak op 1 juli 2015. • Op 1 juli 2015 schat ik het percentage voor de periode 1 juli 2015 tot 31 december 2015. • Op 1 januari 2016 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 juli 2015 tot 31 december 2015. • Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2016.
als u start tijdens het laatste kwartaal (vanaf 1/10 tot en met 31/12) moet u de cijfers van dat kwartaal optellen bij de cijfers van het daaropvolgende kalenderjaar. Vervolgens geldt ieder daaropvolgend kalenderjaar als referentieperiode.
Voorbeeld 2: ik start een horecazaak op 1 november 2015. • Op 1 november 2015 schat ik het percentage voor de periode 1 november 2015 tot 31 december 2016. • Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 november 2015 tot 31 december 2016. • Op 1 januari 2018 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2017.
elke onderneming die vóór 01.10.2014 een activiteit gestart of overgenomen heeft, wordt beschouwd als bestaande onderneming. Diegene die een activiteit start na 30.09.2014, wordt beschouwd als een starter, en niet als een bestaande onderneming, om op 01.01.2015 de eerste referentieperiode te bepalen.
Diegene die een activiteit overneemt na 30.09.2014, wordt beschouwd als een overnemer, en niet als een bestaande onderneming, om op 01.01.2015 de eerste referentieperiode te bepalen. Voorbeeld • De activiteit werd gestart op 01.08.2013. De eerste referentieperiode loopt van 01.01.2014 tot en met 31.12.2014. • De activiteit werd gestart op 01.06.2014. De eerste referentieperiode loopt van 01.06.2014 tot en met 31.12.2014. • De activiteit werd gestart op 01.11.2014. Op 01.01.2015 dient de eerste referentieperiode bepaald te worden volgens de regels die gelden voor starters. De eerste referentieperiode loopt dus van 01.11.2014 tot en met 31.12.2015. Het percentage dient door de exploitant te worden geraamd, onder controle van de administratie. • De activiteit werd overgenomen op 01.11.2014. Op 01.01.2015 dient de eerste referentieperiode bepaald te worden volgens de regels die gelden voor overnemers, namelijk met behulp van de gegevens van de overdrager. De eerste referentieperiode loopt dus van 01.01.2014 tot en met 31.12.2014, met name de gegevens van de overdrager van 01.01.2014 tot en met 31.10.2014 en de gegevens van de overnemer van 01.11.2014 tot en met 31.12.2014.
Let op! Van zodra u ten aanzien van een referentieperiode de 10% bereikt of overschrijdt, verkrijgt u vanaf de eerste dag die volgt op de betrokken referentieperiode (of voor starters vanaf het begin van de eerste referentieperiode als de raming minstens 10% bedraagt) definitief het statuut van inrichting die regelmatig maaltijden verschaft om ter plaatse te worden verbruikt, zelfs al zakt uw percentage nadien terug onder de 10%. Uw statuut kan dan slechts nog wijzigen als u de activiteit met betrekking tot het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt volledig en definitief stopzet (vb. een zaak die zich in de toekomst uitsluitend gaat beperken tot meeneemmaaltijden).

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ondernemer met meerdere inrichtingen

De 10% wordt voor iedere inrichting afzonderlijk berekend en iedere inrichting volgt haar eigen regeling, op voorwaarde dat de inrichtingen materieel niet onderling verbonden zijn. twee inrichtingen zijn materieel verbonden als klanten zich vrij en zonder het verlaten van het pand tussen de ruimtes kunnen bewegen waarin u uw diverse horeca-activiteiten uitoefent.
Voorbeeld: uw onderneming met 1 btw-nummer heeft 3 uitbatingen: – een café in gent – een meeneempizza in Leuven – een restaurant in Hasselt
Uit de btw-aangifte (dus voor de 3 uitbatingen samen) blijkt dat voor de totale omzet de drempel van de 10% ‘ter plaatse verbruik van maaltijden’ is overschreden (hoewel deze overschrijding enkel en alleen van het restaurant kan komen).
De 10% regel wordt echter afzonderlijk bepaald voor iedere onderscheiden inrichting (inrichtingen die materieel gezien niet onderling verbonden zijn). Dus in dit geval is het geregistreerd kassasysteem met black box alleen verplicht voor het restaurant.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

WAAROM EEN BLACKBOX?

Om de publieke diensten en noden te financieren zoals onderwijs, wegenaanleg en onderhoud, medische zorg, en pensioenen heft de overheid belastingen. Sommige belastingen verrekent ze direct op uw loon. Maar ook op goederen en diensten worden taksen geheven. Dat is de belasting op toegevoegde waarde, kortweg btw.
Omdat de overheid niet zelf kan instaan voor de inning van die belastingen, doen de ondernemers die deze goederen en diensten verkopen dat in haar plaats. Hij moet de verschuldigde btw doorstorten aan de Schatkist. U als klant, krijgt een btw-bonnetje wanneer er u een maaltijd wordt verschaft. Zo weet u precies hoeveel u betaalde voor uw aankoop, en hoeveel daarvan dient om publieke noden te bekostigen. De bonnetjes zijn doorlopend genummerd en moeten worden ingeschreven in het dagboek van ontvangsten. Zo kan de administratie nagaan hoeveel btw door elke zaakvoerder moet worden doorgestort.
Een btw-bonnetje is dus het controledocument dat ons toelaat te controleren of de belasting die u op uw aankoop betaalde, ook effectief naar de schatkist vloeit. Omdat het om een papieren controlesysteem is, kan er jammer genoeg mee “gesjoemeld” worden. Btw-fraude dus. Daardoor loopt de Schatkist heel wat inkomsten mis. En elke burger deelt in dat verlies.
Om die fraude te bestrijden, wordt de GKS ingevoerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

WAAROM UNTILL® KOPPELEN MET EEN BLACKBOX?

Wij willen u laten zien dat u veel geld kunt besparen op een professioneel kassasysteem. U zult uiteindelijk inzien dat een dergelijk gecertificeerd systeem als unTill® een grote toegevoegde waarde is. Kostenbesparing door efficiency. Laat u adviseren door één van onze adviseurs. Wij kunnen een advies op maat maken voor uw horeca onderneming. Door op de juiste vlakken te investeren kunt u uw organisatie een impuls geven. Enkele voordelen van ons unTill® kassasysteem zijn:

 • Overzicht en eenvoud
 • Dé oplossing op maat
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Vele mogelijkheden om met derde partijen te koppelen
 • Professionele hardware
 • Goede service en support Neem

Neem contact met ons op voor meer informatie.

SOORT KASSA

Het geregistreerd kassasysteem met black box bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds het kassasysteem en anderzijds de controlemodule (black box).
Het kassasysteem kan ofwel een elektronisch kassasysteem zijn ofwel een PC-POS kassasysteem.

met een elektronisch kassasysteem wordt bedoeld, elk kassasysteem dat gebruik maakt van een “real time” besturingssysteem en die de registraties opslaat in zijn werkgeheugen via een systeem van tellers. Bij het nemen van een Z-rapport worden deze tellers uitgelezen en terug op nul gezet en worden de gedane registraties erin samengevat.

Met een PC-POS kassasysteem wordt bedoeld, elk Point Of sale kassasysteem dat bestaat uit een computer, onder gelijk welke hardware vorm, met klassiek besturingssysteem, waarop kasregistersoftware is geïnstalleerd. Deze kasregistersoftware maakt bij elke registratie records aan, in één of meerdere bestanden. Bij de aanmaak van een Z-rapport wordt op deze bestanden een query (zoekopdracht) uitgevoerd die samengevat wordt in het rapport. De controlemodule (black box) bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds de fiscal data module en anderzijds de Vat signing card (smartcard). met fiscal data module wordt bedoeld, het o.

Met VAT signing card wordt bedoeld de smartcard, als onderdeel van de controlemodule, die door de belastingplichtige dient aangevraagd te worden en zal uitgereikt worden door de FOD Financiën. Deze smartcard dient in de fiscal data module van de controlemodule aangebracht te worden. Deze smartcard is, onder andere, voorzien van software voor het genereren van: 1) doorlopende event- en transactienummering, 2) een digitale handtekening op basis van data die zij ontvangt van de fiscal data module en waarvoor een certificaat op de smartcard is geïnstalleerd en 3) het bijhouden van een aantal tellers. U ontvangt 1 Vat signing card per op uw btw-nummer geregistreerde fiscale data module.

Alle onderdelen van een geregistreerd kassasysteem met black box zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule (black box) en de controlemodule werkt niet zonder VAT signing card (smartcard). Onderdeel van de controlemodule dat met het kassasysteem wordt verbonden. Dit is de befaamde ‘black box’.

Neem contact op

Informatie aanvraag:

Demo Aanvraag